پیدا

ش • ا • م -_-

درخواست حذف اطلاعات

اون برا من حکم خود و داره ، حکم ی که طرد شده و کمر به بدبخت بقیه بسته ، ی که ارامش خونه ی خودمو ازم گرفت ، صلابتمو ، راحتیمو میترسم که بابت نبودنش بگم خداروشکر ، میترسم حرفی ازش بزنم ، از به یاد اوردنش میترسم ، میترسم دوباره تکرار بشه ولی نزدیک ۳ هفته س که ارومیم ، که راحت سرمو میزارم رو بالشت ، که امیدوارم رجیم داستان ماعم برا همیشه رفته باشه ...