پیدا

روزمردگی دیگه جدا :))

درخواست حذف اطلاعات

امروز تو تریا نشسته بودیم و ناهار میخوردیم که یهو بحث س و این که دوس داریم چ زمانی اتفاق بیفته شد ، کول ترین داستان این بود که اکثریت دخترا از س میترسن و براشون جذ تی نداره و نمیخوان هیچ وقت این اتفاق بیفته :))